Nano RAY-T

is a Latvian high­tech company with strong Technology Platform. We have developed several applications for using Carbon nanotubes (CNTs) with extremely high purity (99.5%) and stable technical characteristics.

Nano RAY-­T technology:

● Technology of electron field emission (cold cathode) for X­ray sources

● Additive material in 3D­printing

● Technology for new generation of Energy storage based on carbon nanotubes (CNTs)

We produce all types carbon nanotubes (CNTs) with extremely high purity in 99.5% and stable characteristics.

We are able to grow CNTs on many substrates both conductive and non-conductive like silicon, silica, and copper (alloyed with аluminium on top), steel, nickel, cobalt and their alloys. Moreover, we used some exotic substrates like diamonds for CNTs growth.


Līguma mērķis ir saskaņā ar 2020.gada 25.maija Aģentūras lēmumu Nr.NOS-TP-2020/458 par Atbalsta saņēmēja projekta iesnieguma apstiprināšanu (turpmāk – Lēmums) nodrošināt Atbalsta saņēmējam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001 (turpmāk – projekts), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2016.gada 9.decembra lēmumu Nr.39-2-60/7462 un 2016.gada 16.decembra atzinumu Nr.39-2-60/7634 un tiek īstenots saskaņā ar starp Aģentūru un CFLA 2016.gada 29.decembrī noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās), paredzēto atbalstu.Atbalstāmo darbību līdzfinansēšanai Aģentūra izsniedz Atbalsta saņēmējam vaučeru (turpmāk – Vaučers).Maksimālais atbalsta finansējums atbalstāmo darbību īstenošanai ir EUR 24 480.00 (divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 0 centi).


Puses apņemas sadarboties Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Inovatīvu bez-saistvielas anodu elektrodu izveide litija jonu baterijām", Vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/139, 19.02.2020.īstenošanā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.


CVD4 (Chemical Vapor Deposition)

Nano RAY-T sell CVD 4 reactor for producing carbon nanotubes with different specification and structure, depend on needed application.


We are looking for industry partner/expert for further product development and industry entering.


Līguma Nr. IZ-L-2020/96 un tā noslēgšanas datums 17.03.2019

Atbalsts dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001)